BW   BW - Botswana

Huvudstad:   Gaborone

Storstäder

Storstäder
Zoom in
Län

Län
Zoom in

Grannländer:     NA NA     ZM ZM     ZW ZW     ZA ZA


  Dansk English Français     20.01 6:28:47     AFRC Afrika

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg