"Sjöfolk och Fartyg från Viken"

Författare: sjöfarts-historiker, sjökapten Bror B. Malmsten (1916-1992)

Del 1
Del 1
Barkskeppet "Cuba"
Del 2
Del 2
Barkskeppet "British Envoy"
Del 3
Del 3
Barkskeppet "Araunah"

    Bok-serien är en sammanfattning av alla de uppgifter, som stått att erhålla från riks och landsarkiven i landet, sjömanshusen, loggböcker, redovisningshandlingar, sjöfartsmuséer och sjöfartslitteratur. Ett tretiotal familjer med anknytning till Kullabygden har ställt brev-foto-samlingar-släktregister till förfogande.
    Det har varit naturligt att uppgifterna sammanförts till en enhet genom en skildring av de enskilda sjömanssläkterna. Sjöfolk har genom århundraden flyttat till och från samhället. Särskilt vid de skilda högknjukturerna har genomgången varit stor. Sjöfolk med anknytning till Viken kan spåras från Onsalahalvön - längs hela den svenska kusten ända upp till övre Norrland. Åtskilliga blir bofasta i Storbritannien, USA och Kanada. Särskilt mycket sjöfolk bosatte sig under årens lopp i Helsingborg, Landskrona och åtskilliga rederibildningar där har sitt ursprung från inflyttade vikenbor.
    I samband med industriutvecklingen, särskit i Europa och Nordamerika under andra hälften av 1800-talet, framväxte ett ökat behov av sjötransport mellan dels industriländerna, dels till och från områden som var rika på råvarutillgångar. Utvecklingen innom handel och industri i Sverige medförde en befolkningsomflyttning från lansbygden till de växande tätorterna.
    Vid början av 1870-talet gjordes försök i Nordvästskåne att driva sjöfart med ångfartyg. Lågkonjukturen mellan 1876 och 1888 utplånade nästan helt och hållet de mycket kapitalkrävande ansträngningar som gjorts. I slutet av 1800-talet var sjöfartskonjunkturen mera gynsam. Storbritannien sålde en stor del av första respektive andra generationes ångfartyg till Nordeuropeiska rederier. Rent allmänt kan sägas att ångkraften började bli den dominerande kraftkällan för att framdriva fartyg. Nordvästskåne deltog mycket aktivt i denna omvandligsprocess.
    Rekryteringen av däcksfolket till dessa fartyg skedde övervägande från sjömansfamiljerna inom kuststens småsamhällen. Maskinsidan hämtade sin personal från de framväxande tätorter där det fanns en mekanisk tradition. Särskilt i början av denna utveckling innehade i övervägande grad landsbygdens sjömansfamiljer kunnandet och traditionen samtidigt som ett kraftigt kapitaltillskott erhöls från handelns och industriens folk i tätorterna. En betydande andel av sjömansfamiljerna fann det förenligt med sina intressen att flytta till de sydsvenska hamnstäderna. Utvecklingen ledde till att det är svårare att renodlat se den fortsatta sjöfarten ur de enskilda små kustsamhällenas synvinkel.
    Bror B. Malmsten

  Dansk English Français     helt NER    

Innehållsförtecknigar till de 3 delarna i bok-serien:

 1. Del. Sjöfolk och Fartyg från Viken. Tidsperioden 1650 - 1880. - ISBN 91-7260-720-3 - utg. 1982 - 352 sid.
  1. Navigeringsmetoder i äldre tider. sid 9.
  2. Vikens tidigast kända sjöfartshistoria. sid 16.
  3. Släkten Wiberg och deras fartyg. sid 24.
  4. Skepparlsäkterna Smitt och deras fartyg. sid 29.
  5. Släkterna Sven Öberg och Gudmund Svensson och deras skepp. sid 38.
  6. De gamla skepparsläkterna i Viken. sid 50.
  7. Släkten Banck och deras fartyg under perioden 1750 - 1870. sid 71.
  8. Tufve Pettersson och hans fartyg. sid 119.
  9. Skepparen Johannes Olsson-Braun, hans söner och Ludvig Andersson, N. P. Hultén och deras fartyg. sid 150.
  10. Skepparen Jeppa Jönsson och hans efterföljare. sid 178.
  11. Skepparen Olof Jönsson och hans sjöfarande söner. sid 200.
  12. Skepparen Jöns Christian Liedquist och hans söner. sid 207.
  13. Skepparen Lars Sonesson, hans söners och barnbarns sjömansliv. sid 222.
  14. Något om de tio briggarna samt släktena Nils Sonesson och Hans Nilsson. sid 231.
  15. Petter Andersson-Lilja och Petter Ludvig Sonesson samt deras fartyg. sid 239.
  16. Båtbyggeri och varv i Viken 1758 - 1880. sid 249.
  17. Skepparna i Viken och deras fartyg under perioden 1750 - 1880. sid 255.
  18. Vikenregistrerade fartyg under åren 1650 - 1880. sid 299.
  19. Fartygsregister. sid 341.
  20. Personregister. sid 344.
  21. Förteckning över fastighetsbilder. sid 352.
    
 2. Del. Sjöfolk och Fartyg från Viken. Tidsperioden 1880 - 1985. - ISBN 91-7810-558-7 - utg. 1985 - 342 sid.
  1. Bröderna Carl August, Otto och Bror Bancks bosättning i Helsingborg och etablering som redare. sid 8.
  2. Deras gemensamma verksamhet som segelfartygsredare. sid 20.
  3. Otto Bancks rederirörelse med segelfartyg delvis tillsammans med J. Ingemansson, Mörrum. sid 53.
  4. Bror Bancks rederirörelse med segelfartyg. sid 98.
  5. Ångfartygens införande i Nordvästskåne i slutet av 1800-talet. sid 100.
  6. Carl August Bancks rederirörelse med ångfartyg. sid 109.
  7. Otto Bancks rederirörelse med ångfartyg dels i sammarbete med Johan Ingemansson, Mörrum eller Carl August Banck och dels ensam. sid 136.
  8. Bror Bancks rederibildningar med ångfartyg i Helsingborg och Stockholm. sid 171.
  9. Johan Ingemansson, mörrum, segel- och ångfartyg. sid 185.
  10. Bröderna Christer, Einar och Stellan Bancks ångfartyg. sid 210.
  11. Erik Bancks ångfartyg. sid 223.
  12. Percy Bancks rederirörelse med ång- och motorfartyg. sid 225.
  13. Erik Banck Rederi AB. Otto Banck Rederi AB. Pemba AB verksamhet som delägare i skilda partrederier. sid 239.
  14. Bröderna Hans, Anders Petter och Svante Horndal, Höganäs, utvekling till redare. sid 246.
  15. Fartyg tillhörande Anders Petter Horndals rederibildningar. sid 253.
  16. Rederi AB Östergötland, Norrköping. sid 296.
  17. Rederi AB Hild, Norrköping. sid 300.
  18. Partrederiet Svante Horndal, Norrköping. sid 305.
  19. Rederi AB Johannisborg, Norrköping. sid 307.
  20. Ångfartygs AB Karin, Helsingborg. sid 308.
  21. Fartygsregister. sid 329.
  22. Personregister. sid 333.
    
 3. Del. Sjöfolk och Fartyg från Nordvästskåne. Tidsperioden 1836 - 1960. - ISBN 91-7970-712-2 - utg. 1989 - 447 sid.
  1. Sjökapten Axel Andersson-Lewold, Viken - sjömansliv. sid 8.
  2. Skeppare Anders F. Pettersson, Hittarp 1 - sjömansliv. sid 41.
  3. Sjökapten Janne Pettersson, Hittarp/Viken/Helsingborg - manskapsår till sjöss. sid 62.
  4. Sjökapten Janne Pettersson, Hittarp/Viken/Helsingborg - styrmanstid. sid 72.
  5. Konsul N. Chr. Corfitzon, Mölle/Helsingborg, första tid som skeppsredare. sid 85.
  6. Sjökapten Nils Pyk, Mölle/Helsingborg - verksamhet som befälhavare och redare samt rörelsens fortsättning genom sjökapten Carl August Sylvan. sid 97.
  7. Sjökapten Janne Pettersson, Hittarp/Viken/Helsingborg - tid som befälhavare i briggen "Vera" och barkskeppet "Princes Wilhelmina", Viken. sid 105.
  8. Sjökapten Janne Pettersson, Hittarp/Viken/Helsingborg - 24 år till sjöss i ångfartyg. sid 119.
  9. Konsul Carl Henckel, Helsingborg - Tidiga rederibildningar i Helsingborg. sid 126.
  10. Sjökapten Nils Möller, Mölle/Helsingborg/Shanghai - rederiverksamhet i Kina. sid 136.
  11. Konsul Carl Henckel, Helsingborg - fortsatta rederibildnigar. sid 159.
  12. Sjökapten C. H. Malmberg, Brunnby - rederibildningar. sid 174.
  13. Sjökaptensfamiljer från Nordvästskåne med anknytning till konsul Carl Henckel, Helsingborg - rederibildningar och deras efterföljare. sid 180.
  14. Konsul Carl Henckel, Helsingborg - senare rederibildningar med ångfartyg. sid 191.
  15. Partrederierna for "Balzar von Platen", "Emily", "Edith", "Fredrik" och "Rosalind". Verksamheten fram till deras avveckling under första världskriget. sid 196.
  16. Rederi AB Henckel, Helsingborg. sid 233.
  17. Rederi AB Signe, Helsingborg. sid 244.
  18. Rederi AB Hasting, Helsingborg. sid 250.
  19. Rederi AB Kattegatt, Skagerack och Atlanten, Helsingborg. sid 265.
  20. Rederi AB Runa och Resurs, Helsingborg. sid 273.
  21. Rederi AB Helsingborg, Helsingborg (Nils Christian Corfitzon). sid 288.
  22. Rederi AB Luggede, Helsingborg. sid 347.
  23. Rederi AB Mölle, Mölle. sid 366.
  24. Rederi AB Brunnby, Mölle. sid 367.
  25. Rederi AB Vala, Helsingborg. sid 368.
  26. Partrederiet Osric, Helsingborg. sid 389.
  27. Partrederiet Belos, Helsingborg. sid 390.
  28. Rederi AB Citos, Helsingborg. sid 393.
  29. Rederi AB Helsingborg, Helsingborg (Otto Hillerström). sid 395.
  30. Rederi AB Sirius, Helsingborg. sid 417.
  31. Rederi AB Siwa, Helsigborg. sid 422.
  32. Fartygsregister. sid 432.
  33. Personregister. sid 437.

    Källomaterialet till Bror B. Malmstens forskning finns tillgängligt på Landsarkivet i Lund. Han hade påbörjat en fjärde del, men ej avslutat på grund av långvarig sjukdom, före han dog 1992.
    Detta unika material (sjöfarts-historia, lokal-historia, släkts-historia) är en av hörnstenarna i familjen Bancks och många andra Viken familjers släktforskning.
    Vi ättlingar, till personer nämda i böckerna, är Bror B. Malmsten och hans familj djupt tacksamma för att han på detta sätt har dokumenterat våra förfäders liv och leverne.
    Erik O. Banck  Dansk English Français     03.07 16:55:34

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg