BW   BW - Botswana

Hovedstad:   Gaborone

Større Byer

Større Byer
Zoom in
Amter

Amter
Zoom in

Nabolande:     NA NA     ZM ZM     ZW ZW     ZA ZA


  Svenska English Français     01.06 5:39:30     AFRC Afrika

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg